Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
ABC założenia działalności gospodarczej

DALEJ >>

 

Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jestzarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (Ustawa z dnia2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2010 Nr 220 poz. 1447 ze zm.).

Natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy jest:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe).

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Za przedsiębiorców nie uznaje się osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

W opracowanym w 2003 r. Studium Potencjału Gospodarczego Powiatu Elbląskiego („Studium potencjału gospodarczego powiatu elbląskiego” - Gospodarstwo Pomocnicze Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich w Starym Polu 2003 r.) atutami dla uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu, ciągle aktualne są takie czynniki jak:

1) korzystne położenie i połączenia komunikacyjne pomiędzy miejscowościami powiatu i dużymi miastami leżącymi w pobliżu powiatu – m. Elbląg, m. Gdańsk, m. Sopot, m. Gdynia, m. Olsztyn, m. Kaliningrad i Obwód Kaliningradzki, m. Warszawa,

znaczący rynek zbytu okalający powiat elbląski,

duża podaż i niska cena siły roboczej,

4) możliwość przejęcia i zagospodarowania wolnych obiektów produkcyjnych w tym skorzystania, że na obszarze powiatu w pobliżu trasy E-7 leży obszar Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

5) mała konkurencja ze strony lokalnych firm,

6) duża podaż i łatwy dostęp do surowców zwłaszcza rolnych w regionie,

7) wysoka jakość surowców rolnych i ich niskie ceny w regionie,

8) możliwość znalezienia nowych rynków zbytu,

9) rozwijające się instytucje okołobiznesowe i sprzyjający inwestorom klimat społeczny, tak ze strony samorządów lokalnych (gminnych i powiatowego), jak i mieszkańców powiatu,

10) rozwijająca się aktywność marketingowa władz samorządowych poszczególnych gmin i samorządu powiatowego,

11) sprzyjający inwestycjom stan środowiska przyrodniczego,

12) możliwość organizowania szkoleń i przekwalifikowań dla zatrudnianych pracowników,

13) poprawiające się warunki życia mieszkańców,

14) bliskość do ośrodków badawczo-rozwojowych,

15) coraz korzystniejsze przepisy podatkowe i celne dla inwestorów i osób podejmujących działalność gospodarczą

16) wprowadzane ulgi podatkowe i zwolnienia przez samorządy gminne

17) proponowane finansowe i szkoleniowe programy wsparcia dla przedsiębiorstw.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na znaczącą poprawę dostępności do Obwodu Kaliningradzkiego poprzez uruchomienie w grudniu 2010 r. przejścia granicznego w Grzechotki – Mamonowo II oraz planowanego od lipca 2012 r. uruchomieniaz Obwodem kaliningradzkim małego ruchu granicznego.

Decydując się na podjęcie działalności gospodarczej na terenie powiatu elbląskiego warto skorzystać z tych atutów.

Każdy kto planuje uruchomić działalność gospodarczą powinien przede wszystkim dokładnie zastanowić się nad profilem działalności uwzględniając m.in. możliwości zbytu lub zapotrzebowania na planowane usługi, możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry, położenie, połączenia komunikacyjne, infrastrukturę techniczną. Przemyśleć także powinien takie kwestie jak: czy działalność rozpocznie samodzielnie, czy z udziałem wspólników. Jeśli z udziałem wspólników to powinien przewidzieć liczbę wspólników, zakres i zasady współpracy, zakres odpowiedzialności finansowej.

Należy także pod uwagę wziąć fakt, że wybór działalności ściśle wiąże się z rodzajem opodatkowania

DALEJ >>

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 2330

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA