Mapa Serwisu

 

 

rss

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza firmy z regionu Warmii i Mazur do udziału w indywidualnych spotkaniach biznesowych z przedstawicielami firm ze Szwecji i Finlandii, które odbędą się w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Elblągu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie pt. „Fundusze Europejskie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej – obecne i planowane do wdrożenia formy wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w ramach cyklu „Środa z Funduszami” pt.  „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców”  które odbędzie się 4 lutego 2015 r. w Olsztynie w godz. 12:00-15:30.

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Jak założyć klaster i podnieść konkurencyjność firm na arenie międzynarodowej?”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, w szczególności przedsiębiorców, na bezpłatne spotkanie pt. „Wsparcie unijne dla MSP na lata 2014-2020”.

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Jak chronić swoje prawa w Unii Europejskiej?”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczące się oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie pt. „Wsparcie unijne na założenie i rozwój działalności gospodarczej”.
 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczki udzielane będą na podstawie Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Polskie Stowarzyszenie Doradczego i Konsultingowe w Białymstoku, koordynator Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej zaprasza do udziału w konferencji pt. "Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 szansą dla przedsiębiorców województwa warmińsko – mazurskiego”.

Zapisz się na otrzymywanie aktualności z Portalu Gospodarczego

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 24554

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA