Wstaw:    
Widoczność:     Moduł:   

Mapa Serwisu

 

 

1:500
1:1000
1:2000
1:5000
1:10000
1:25000
1:50000
1:100000
1:200000
1:400000
Ładowanie danych

Zawartość mapy
Wybrane obiekty
 • Mapa regionu
 • Ewidencja
  • Powiat
  • Jednostki ewidencyjne
  • Obręby ewidencyjne
  • Działki ewidencyjne
  • Budynki
 • Podmioty gospodarcze
  • Przedsiębiorcy
  • Jednostki sektora publicznego
   • Edukacja
   • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
   • Kultura/Rozrywka/Rekreacja
 • Mapa aktywności gospodarczej
  • Wszyscy przedsiębiorcy
  • (A) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • (B) Górnictwo i wydobywanie
  • (C) Przetwórstwo przemysłowe
  • (D) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
  • (E) Dostawa wody
  • (F) Budownictwo
  • (G) Handel hurtowy i detaliczny, Naprawa pojazdów
  • (H) Transport i gospodarka magazynowa
  • (I) Działalność związana z zakwaterowaniem
  • (J) Informacja i komunikacja
  • (K) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • (L) Działalność związana z rynkiem nieruchomości
  • (M) Działalność profesjonalna, naukowa
  • (N) Działalności w zakresie usług administrowania
  • (O) Administracja publiczna i obrona narodowa
  • (P) Edukacja
  • (Q) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • (R) Działalność związana z kulturą, rozrywką
  • (S) Pozostała działalność usługowa
  • (T) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
  • (U) Organizacje i zespoły eksterytorialne
 • MPZP - Obszary opracowań
  • MPZP - Obowiązujące
  • MPZP - Obowiązujące w części
  • MPZP - W trakcie opracowania
  • MPZP - Nieobowiązujące
 • Sposoby ewakuacji dużych obiektów kubaturowych
 • Ewidencja(0)
  • Jednostki ewidencyjne(0)
  • Obręby ewidencyjne(0)
  • Działki ewidencyjne(0)
  • Budynki(0)
 • Podmioty gospodarcze(0)
  • Przedsiębiorcy(0)
  • Jednostki sektora publicznego(0)
   • Edukacja(0)
   • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna(0)
   • Kultura/Rozrywka/Rekreacja(0)
 • Mapa aktywności gospodarczej(0)
  • Wszyscy przedsiębiorcy(0)
  • (A) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo(0)
  • (B) Górnictwo i wydobywanie(0)
  • (C) Przetwórstwo przemysłowe(0)
  • (D) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię(0)
  • (E) Dostawa wody(0)
  • (F) Budownictwo(0)
  • (G) Handel hurtowy i detaliczny, Naprawa pojazdów(0)
  • (H) Transport i gospodarka magazynowa(0)
  • (I) Działalność związana z zakwaterowaniem(0)
  • (J) Informacja i komunikacja(0)
  • (K) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa(0)
  • (L) Działalność związana z rynkiem nieruchomości(0)
  • (M) Działalność profesjonalna, naukowa(0)
  • (N) Działalności w zakresie usług administrowania(0)
  • (O) Administracja publiczna i obrona narodowa(0)
  • (P) Edukacja(0)
  • (Q) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna(0)
  • (R) Działalność związana z kulturą, rozrywką(0)
  • (S) Pozostała działalność usługowa(0)
  • (T) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników(0)
  • (U) Organizacje i zespoły eksterytorialne(0)
 • MPZP - Obszary opracowań(0)
  • MPZP - Obowiązujące(0)
  • MPZP - Obowiązujące w części(0)
  • MPZP - W trakcie opracowania(0)
  • MPZP - Nieobowiązujące(0)
 • Sposoby ewakuacji dużych obiektów kubaturowych(0)
Eksport atrybutów
Format pliku
Zapisz
Minimapa
Minimapa
Legenda

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 2867

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA
Wyszukiwanie zaawansowane
Warstwy dostępne do wyszukiwania:
Dodaj następny warunek.
Wyczyść
Szukaj
Wydruk
Rozmiar papieru:Skala:Poziomo:
Drukuj