Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Rejestracja działalności gospodarczej przez osoby prawne

 

Osoby chcące prowadzić działalność gospodarcza w formie spółki  muszą uzyskać wpis do rejestru sadowego.

Aby uzyskać wpis należy:

1. Udać się do siedziby sądu rejestrowego (funkcje te pełnią sądy rejonowe- gospodarcze, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część) i złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, o który należy poprosić w siedzibie sądu rejestrowego.

2. Należy uiścić opłatę sądową, a jeśli wpis podlega ogłoszeniu to także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Do wniosku należy dołączyć:

·         uwierzytelnione notarialne albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki,

·         dokument potwierdzający nasze prawo do lokalu lub nieruchomości, w której będziemy prowadzić naszą działalność,

·         odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi.

4. Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W tym celu przedsiębiorca musi udać się w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki do urzędu skarbowego i zapłacić w kasie lub na rachunek urzędu skarbowego lub też zrobi to za niego notariusz- jeśli umowę spółki została zawarta w formie aktu notarialnego. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego).

5. Do urzędu skarbowego musimy złożyć odpowiednią deklarację, której formularze są dostępne w urzędach skarbowych, oraz dowód wpłaty podatku. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej oraz jej przedmiot.

 Rejestrując firmę musisz podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu korzystasz z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. Do formularza wpisujesz numery wybranych czynności jakie będzie wykonywać twoja firma. Polską Klasyfikację Działalności znajdziesz pod adresem https://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub www.firma.gov.pl gdzie w wyszukiwarce kodów działalności gospodarczej uzyskasz pomoc we właściwym wyborze kodu dla planowanej przez Ciebie działalności. Nie obowiązuje limit ilości podanych numerów PKD.

Należy pamiętać, że mimo, że posiadamy swobodę gospodarczą to jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności przepisy nakładają obowiązek uzyskania koncesji i zezwoleń. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie internetowej  https://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/149-dzialalnosc-wymagajaca-uzyskania-koncesji.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1947

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA