Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Rejestracja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

 

   Działalność gospodarcza może być podejmowana po uzyskaniu: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis jest wymagany dla osób fizycznych.

Aby dokonać wpisu wchodzimy w przeglądarkę internetową pod adres www.firma.gov.pl
i wypełniamy na niej formularz CEIDG. Na tej stronie znajduje się także instrukcja wypełniania formularza.

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - https://baza-gus.pl/

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS
oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Film instruktarzowy wypełniania wniosku oraz wzór wniosku  znajduje się także na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

 

13 maja 2011 r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe przepisy dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych  obowiązują od 1 lipca 2011 r. Obowiązuje nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1543

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA