Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Wspieranie przedsiębiorczości

 

Przedsiębiorczość jest uważana za główny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kluczowy warunek osiągnięcia konkurencyjności gospodarki kraju. Działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, rozumianej jako długookresowa zdolność do sprostania konkurencji zewnętrznej (na rynku krajowym, unijnym i krajów trzecich).

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących działalności gospodarczej z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców – zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wybrania na tej stronie najbliższego punktu konsultacyjnego przy PARPie.

Polecamy również strony dot.:

Krajowego Systemu Usług,
Punktu Kontaktowego e-commerce, Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym,

Punktu Kontaktowego ds. Produktów Nie-zharmonizowanych,
wyrobów zharmonizowanych wymagających oznakowania CE i Systemu Oceny Zgodności.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki 

https://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1147

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA