Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013

 

Dnia 20 lutego 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na wdrożenie poniższych poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, w których Beneficjentami są wyłącznie przedsiębiorcy.


1.1.5. Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
1.1.6. Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw
1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
1.1.8. Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych
1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Pozostałe poddziałania pozostają w kompetencjach Instytucji Zarządzającej, tj. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wybór osi priorytetowej Przedsiębiorczość wynika z konieczności wzmocnienia gospodarki województwa oraz zapewnienia miejsc pracy zarówno dla osób dotkniętych bezrobociem, jak i młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Uwarunkowania wewnętrzne województwa warmińsko-mazurskiego oraz tendencje krajowe i europejskie wskazują, że kluczową rolę
w tym zakresie powinny pełnić przedsiębiorstwa sektora prywatnego, w tym MŚP. 

PUNKT INFORMACYJNY dla przedsiębiorców Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 znajduje się w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie. Usługi informacyjne świadczone są w osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Punkt Informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30.

Wszystkie wyświadczone usługi są ewidencjonowane.

Punkt Informacyjny RPO WM na lata 2007-2013

Plac Gen. J. Bema 3

10-516 Olsztyn

Pokój nr 10, 11

Tel. 089 521 12 54/69, 089 535 67 94 / 95

Fax 089 521 12 60

Mariola Stefaniak
tel. 89 521 12 53, pokój nr 10
e-mail: m.stefaniak@wmarr.olsztyn.pl

fax: (0-89) 521-12-60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1216

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA