Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

 

Informacje podstawowe 

Spośród wszystkich obecnie realizowanych w Polsce programów, w ramach których udzielane jest wsparcie z Funduszy Europejskich Program Kapitał Ludzki (PO KL) w największym stopniu ukierunkowany jest na rozwój ludzi, wzrost ich aktywności zawodowej oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego. Znaczna część środków jest przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej firm, jakość usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz sektor szkoleniowy, testowanie nowych rozwiązań systemowych oraz badanie trendów na rynku pracy.  

Informacje o programie na stronach Portalu Funduszy Europejskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja wdrażająca priorytet II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” - odpowiada za realizację dwóch ogólnopolskich działań PO KL.

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe

                        Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe

Źródło informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                  https://pokl.parp.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w nowym okresie programowania 2007-2013 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd odpowiedzialny jest za wdrażanie całego Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w jego ramach Działań:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Celem Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.


6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej  i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz pierwszego Działania w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki:

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Celem Działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Więcej informacji na stronie WUP: https://www.up.gov.pl/pokl/index.php?pageid=1

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1323

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA