Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Pożyczki na innowację

 

Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce mogą  składać wnioski o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanych ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
  • opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
  • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
  • opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
 6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:
 7. opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
 8. opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
 9. przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

Limity kwot pożyczki:
Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2.000.000,00 zł. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

Oprocentowanie pożyczki:
Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.

Karencja w spłacie pożyczki:
Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat.

Okres spłaty pożyczki:
Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.


Wnioski muszą być złożone w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

Wnioski przyjmowane są na bieżąco

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
pod numerami telefonów:
(022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o pożyczkę na innowację:

Lista plików

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1175

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA