Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników MŚP

 

 

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że siłą każdej firmy są jej pracownicy.
W pierwszej kolejności ważne jest, aby zespół tworzył zgraną całość oraz był zmotywowany do pracy. W drugiej kolejności liczą się umiejętności poszczególnych pracowników oraz ich wykształcenie. Oczywiście każdy właściciel przedsiębiorstwa chciałby w możliwie największym stopniu ingerować w drugą sferę. Podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych osób sprawia, że na własnej piersi tworzy się specjalistów. Szkolenia potrafią być jednak niezwykle drogie i nie każdą firmę stać jest na ich fundowanie. Aby zwiększać dostęp do wszelakich kursów, Unia Europejska postanowiła stworzyć system dopłat. Na czym on polega?

Pieniądze z UE dla firm przeznaczone do poszerzania kwalifikacji pracowników w pierwszej kolejności skierowane są do wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Jedyne wyłączenie dotyczy firm, które są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub są pod zarządem komisarycznym. Urzędnicy unijni nie wprowadzili żadnych obostrzeń dotyczących ilości osób zawartych we wniosku. Organizacje mogą zatem wnioskować nawet o szkolenie dla całej załogi. Drugim kanałem starania się o szkolenia lub studia podyplomowe opłacane przez Unię są prywatne wnioski pracowników. Podanie złożyć może każda osoba zatrudniona w polskim przedsiębiorstwie.

Jeżeli chodzi o szkolenia, te mogą być organizowane z myślą o jednym przedsiębiorstwie lub stanowić zgromadzenie ludzi z różnych zakładów. Wybór konkretnej opcji zależy od ilości osób wysłanych na podnoszenie kwalifikacji oraz programu do jakiego wniosek został złożony. Co więcej, organizacją kursów najczęściej zajmuje się instytucja, która wygra konkurs na ciekawy projekt szkoleniowy. W przypadku studiów podyplomowych na ogół nie tworzy się specjalnych grup. Pracownicy uczęszczają na wybraną uczelnię w trybie zaocznym i nie są systematyzowani według miejsca zatrudnienia.

Program podnoszenia kwalifikacji załogi jest o tyle atrakcyjny, że przedsiębiorstwa tylko w części partycypują w kosztach. W zależności od rodzaju szkolenia dopłata z Unii Europejskiej może wynieść nawet 80 procent czesnego. Dla każdej firmy jest to zatem ogromna możliwość poszerzenia wykształcenia pracowników przy jednoczesnej minimalizacji wydatków.

Wyższe Szkoły Bankowe postanowiły wykorzystać szansę jaką dla rozwoju polskiej gospodarki stwarza EFS. Szkoły oferują studentom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz studiów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz Executive MBA.

 

Przykładowe projekty

Ø  Projekt „Finanse się opłacają!" - dotyczy realizacji studiów podyplomowych na kierunkach finansowych:

Rachunkowość (tylko w WSB w Poznaniu i WE w Szczecinie)

Podatki

Controlling

Zarządzanie Finansami

Audyt Wewnętrzny i Kontrola (tylko w WZ w Chorzowie)

Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE

Studia prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i jej wydziały zamiejscowe w Chorzowie i Szczecinie.

Uczestnikami projektu mogą być:

- pracownicy przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do ewidencji działalności gos podarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

posiadający wykształcenie wyższe, co najmniej I stopnia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1.1 i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Ø  Studia I Stopnia

Projekt pt. „Studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu najlepiej wyspecjalizowaną kadrą branży turystycznej” to możliwość podjęcia studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja na następujących specjalnościach: Hotelarstwo, Obsługa Ruchu Turystycznego, Turystyka Międzynarodowa i Turystyka Aktywna. Studia dofinansowane są przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: 01.09.2010 - 30.09.2015

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące działania:

zmodyfikowanie programów nauczania na istniejących specjalnościach tj. Hotelarstwie, Obsłudze Ruchu Turystycznego, Turystyce Międzynarodowej, Turystyce Aktywnej

opracowanie i wdrożenie programów z wykorzystaniem e-learningu

współpraca z pracodawcami

lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Więcej informacji nt. możliwości dofinansowania w ramach EFS: www.efs.pl

Więcej informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania z UE dla przedsiębiorstw: www.dotacjeunijnedlafirm.pl

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1358

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA