Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Fundusze Pożyczkowe

 

Fundusze pożyczkowe współpracujące z Krajowym Systemem Usług  stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: 

  • finansowanie inwestycji,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup maszyn i urządzeń,
  • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , usługowych,
  • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Udzielane pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym:

  • udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki,
  • pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,
  • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 000 złotych;
  • pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

Dodatkowe informacje na stronie https://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki

Po pożyczkę przedsiębiorca może także zwrócić się do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, gdzie działa

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
pokój nr 15

tel. 089 521 12 79/78
faks 089 521 12 79
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pożyczki są udzielane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pożyczki mogą pobrać dokumenty znajdujące się w zakładce Dokumenty do pobrania”.

Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.

UWAGA: Zawarcie umowy pożyczki oraz wypłata pożyczki uzależnione są od dostępności środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. 

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1182

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA