Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Elbląski Park Technologiczny

 

Elbląski Park Technologiczny powstał w 2010 roku jako pierwszy park technologiczny na Warmii i Mazurach.

Elbląski Park Technologiczny (EPT) to 67,7 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny, będącej jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga. Park jest pomostem pomiędzy nauką a gospodarką, miejscem, w którym następuje koncentracja podmiotów obu wspomnianych sfer umożliwiająca dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy nimi.

Obszar Parku podzielony jest na 6 subparków, w których lokowane są zróżnicowane moduły technologiczne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.

 Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji

Sercem EPT jest budynek Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji liczący około 6000 m2. Miejsce to stwarza sprzyjające warunki rozwoju innowacyjnego biznesu, w którym przedsiębiorca planujący uruchomić nowe rozwiązania technologiczne w swojej firmie, otrzyma pomoc i wsparcie w całym procesie wdrażania. To właśnie tutaj mieścić się będą Centra Badawczo – Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców:

·         Centrum Mataloznawstwa,

·         Centrum Jakości Środowiska,

·         Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji,

·         Centrum Transferu Technologii Informatycznych,

·         Centrum Technologii Drewna i Mebli.


Celem EPT jest:

poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych. Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, doprowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym i regionalnym rynku.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zaletą Parku zachęcającą przedsiębiorców do inwestowania właśnie tutaj jest fakt, że prawie 30 ha Elbląskiego Parku Technologicznego znalazło się w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Elbląska podstrefa częściowo zajmuje tereny leżące nad rzeką Elbląg, w pobliżu portu. Dogodne położenie pod względem komunikacyjnym umożliwia transport zarówno drogą lądową, jak i wodną. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje system ulg podatkowych dla inwestorów. Są to ulgi od poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia pracowników na terenie strefy. Zależnie od wielkości firmy jest to 50,60 lub 70 procent. Tereny strefy przeznaczone są pod nową zabudowę. Oferowane na sprzedaż lub w dzierżawę nieruchomości dostosowane są do indywidualnych preferencji inwestora.

Kontakt:

Elbląski Park Technologiczny
ul. Stanisława Sulimy 1
82-300 Elbląg
tel: +48 55 239-34-67      
fax: +48 55 237-47-61
e-mail: biuro@ept.umelblag.pl
www: www.ept.umelblag.pl

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1623

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA