Wstaw:    
Widoczność:     Moduł:   

Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Zbiór pojęć w zakresie ochrony środowiska z opisem i informacją o przepisie prawnym

   Szukaj     

HasłoSorted By Hasło In Ascending OrderDefinicjaPrzypis prawny
aglomeracjarozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnychUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
autostradarozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogiUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
bioodpadyrozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywnośćUSTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3))USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
budowle przeciwpowodziowerozumie się przez to kanały ulgi, kierownice w ujściach rzek do morza, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe 1aa) (2) celach środowiskowych dla wód morskich - rozumie się przez to: a) pożądany stan podstawowych cech i właściwości wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znajdujących się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych, b) presje i oddziaływania na wody morskie, w tym na dno i skałę macierzystą znajdujące się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych - określone jakościowo lub ilościowoUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
cele zarządzania ryzykiem powodziowymrozumie się przez to ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczejUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
cieki naturalnerozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytamiUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
dane geologicznewyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznychUSTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r.)
dobry stan środowiska wód mnorskichrozumie się przez to stan środowiska wód morskich, w którym wody morskie są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, natomiast wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie zrównoważonym i gwarantującym zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działalności przez człowieka, dla którego osiągnięcia podejmuje się działania oparte na podejściu ekosystemowym i w którym: a) struktura, funkcje i procesy zachodzące w składających się na wody morskie ekosystemach morskich oraz powiązane z nimi czynniki fizjograficzne, geograficzne, geologiczne i klimatyczne umożliwiają ekosystemom morskim prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie odporności na zmiany środowiskowe powstałe w wyniku działalności człowieka, a także chroni się gatunki i siedliska występujące w wodach morskich oraz zapobiega powstawaniu w wyniku działalności człowieka zanikania naturalnej różnorodności biologicznej, a równowaga funkcjonowania różnorodnych składników biologicznych jest zachowana, b) właściwości hydromorfologiczne, fizyczne i chemiczne ekosystemów morskich, w tym właściwości będące wynikiem działalności człowieka na wodach morskich, umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie tych ekosystemów, c) substancje i energia, w tym podmorski hałas, wprowadzane do środowiska wód morskich w wyniku działalności człowieka, nie powodują zanieczyszczenia wód morskichUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
dorzeczerozumie się przez to obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morzaUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
eksploatacja instalacji lub urządzeniarozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawnościUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
emisjarozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczneUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
eutrofizacjerozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wódUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
gatunekrozumie się przez to gatunek w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
gatunek obcyrozumie się przez to gatunek obcy w rozumieniu art. 5 pkt 1c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
gospodarka odpadamirozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadamiUSTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
gospodarowanie odpadamirozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadamiUSTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
grunty pokryte wodami powierzchniowymirozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzącychUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
hałasrozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 HzUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
informacja geologicznadane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danychUSTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r.)
informacji przeznaczonej dla organuinformacja, którą w imieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, w tym też informacja, której organ ten ma prawo żądać od osób trzecichUSTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
informacji znajdującej się w posiadaniu organu administracjiinformacja znajdującą się w posiadaniu organu administracji, wytworzona przez ten organ lub otrzymana przez organ od osoby trzeciejUSTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
instalacjarozumie się przez to: a) stacjonarne urządzenie techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisjęUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
integralności obszaru Natura 2000integralność obszaru Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.4))USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
istotna zmiana instalacjirozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowiskoUSTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2008r. NR. 25 POZ 150 z późn. zm.)
jednolite części wód podziemnychrozumie się przez to określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnychUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
jednolite części wód powierzchniowychrozumie się przez to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, b) sztuczny zbiornik wodny, c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżneUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
kanałyrozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciuUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
karta informacyjna przedsięwzięciadokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a)rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązaniach chroniących środowisko, g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowejUSTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
kąpieliskorozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnychUSTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Strona 1 z 7Pierwszy   Poprzedni   [1]  2  3  4  5  6  7  Następny   Ostatni   

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 510

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA