Wstaw:    
Widoczność:     Moduł:   

Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Instrukcje dotyczące wypełniania standardowych formularzy oraz procedowania wg trybu zamówienia publicznego

 

1.     Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

2.     Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.     Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a strony oferty połączone w sposób trwały.

4.     Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

5.      Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz powinny być one ułożone w kolejności wskazanej przez wykonawcę w SIWZ.

6.     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.     Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

8.     Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym jak niżej:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) - dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg

 

Oferta na:

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

Tj.

 

9.     Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

10.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.

11.  Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.  Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

 

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 418

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA