Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Informacje dotyczące sposobu załatwienia spraw związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Elbląski Park Technologiczny

Fundusze Poręczeniowe

Fundusze Pożyczkowe

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników MŚP

Pożyczki na innowację

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Wspieranie przedsiębiorczości

PROW 2007-2013 Mikroprzedsiębiorstwa

Dofinansowanie z PFRON - ubezpieczenie społeczne

Dofinansowanie z PFRON - koszty opiekuna

Dofinansowanie z PFRON - wyposażenie stanowisk

Dofinansowanie z PFRON - przystosowanie stanowisk

Zakład Pracy Chronionej - uzyskanie statusu

Nazwa firmy

Obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie z PFRON - wynagrodzenia

Rejestracja działalności - osoby fizyczne

Rejestracja działalności - osoby prawne


Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1387

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA