Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 20.10.2017 09:55 Kategoria:Gospodarcze Autor:Grzegorz Dawidziuk
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA UE PRZEZNACZONE NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z TURYSTYKĄ

27 września z okazji Światowego Dnia Turystyki w Brukseli odbyły się dwie konferencje dotyczące rozwoju przemysłu turystycznego w Europie. Podczas Konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali zebranych, że w kolejnej perspektywie finansowej w ramach funduszy strukturalnych będzie specjalna koperta dedykowana  turystyce. Prelegenci obu wydarzeń podkreślali, że Europa jest nadal wiodącym kierunkiem turystycznym, jednak prognozy są spadkowe.

27 września z okazji Światowego Dnia Turystyki w Brukseli odbyły się dwie konferencje dotyczące rozwoju przemysłu turystycznego w Europie. Podczas Konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali zebranych, że w kolejnej perspektywie finansowej w ramach funduszy strukturalnych będzie specjalna koperta dedykowana  turystyce. Prelegenci obu wydarzeń podkreślali, że Europa jest nadal wiodącym kierunkiem turystycznym, jednak prognozy są spadkowe.

Podczas Konferencji poruszono zagadnienia związanych z sektorem turystycznym jak:

- inwestycje w tym sektorze czy kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku, w tym korzystanie z programu Erasmus Pro (praktyki długoterminowe),

- innowacje technologiczne w turystyce, jak np. efektywność energetyczna w sektorze hotelarstwa,

- obniżenie stawki VAT dla tego sektora,

- zagrożenia takie jak np. terroryzm ,

- fundusze na rzecz turystyki.

W chwili obecnej dostępne są następujące możliwości finansowania projektów związanych z turystyką z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych źródeł finansowania UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) .Działania, które mogą kwalifikować się do wsparcia z EFRR obejmują między innymi badania naukowe w dziedzinie turystyki, innowacje technologiczne, klastry, opracowywanie programów ICT, tworzenie produktów o dużej wartości dodanej odnoszących się do rynków niszowych (np. ekoturystyki, turystyki zdrowotnej, kulturowej, gastronomicznej czy sportowej), łączenie regionów przybrzeżnych z obszarami położonymi w głębi lądu, infrastrukturę zrównoważonej turystyki na niewielką skalę, promowanie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych.

Fundusz Spójności  dotyczy przede wszystkim infrastruktury transportowej i środowiskowej. W zakresie transportu wspierać może transeuropejską sieć transportową (TEN-T ) lub inne projekty, które UE uznała za priorytetowe dla Europy. Można z niego dofinansowywać także projekty infrastrukturalne. W dziedzinie środowiska do wsparcia z Funduszu Spójności kwalifikują się również projekty związane z energią (np. wykorzystanie energii odnawialnej) lub transportem (takie jak rozwój transportu kolejowego lub polepszanie transportu publicznego).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW ) jest skierowany do obszarów wiejskich i ma na celu między innymi przyczyniać się do dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunku działalności innej niż rolna, do rozwoju pozarolniczych MŚP na obszarach wiejskich, do wspierania zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki oraz do odbudowy i regeneracji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wiosek i obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) może być wykorzystywany do wspierania szkoleń pracowniczych w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw lub braku wykwalifikowanej siły roboczej. Środki z funduszu można przeznaczać też na szkolenia osób w trudnej sytuacji i osób z grup defaworyzowanych, aby umożliwić im zdobycie lepszych umiejętności i pracy. Fundusz może też ułatwiać wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów oraz rozpowszechnianie i promowanie dobrych praktyk i metod w dziedzinie innowacji społecznych.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) służy promowaniu wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i tworzenia miejsc pracy. Wspiera również mobilności pracowników w społecznościach nadbrzeżnych i dywersyfikację działalności w sektorze rybołówstwa, a także jej rozszerzanie w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej. Ponadto może stanowić źródło środków na badania, konferencje i tworzenie sieci kontaktów, a także nabywanie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających pracownikom sektora rybołówstwa rozpoczęcie działalności turystycznej lub prowadzenie działalności uzupełniającej w dziedzinie turystyki.

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE ) wspiera projekty związane z ochroną środowiska i przyrody w całej UE, co może w efekcie zwiększyć atrakcyjność turystyczną Europy. Priorytetami jego podprogramu działań na rzecz środowiska są: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie w zakresie środowiska. Do wsparcia w ramach programu LIFE mogą kwalifikować się również obszary o szczególnym znaczeniu ekologicznym.

Program „Kreatywna Europa” ma trzy komponenty: podprogram „Kultura” – skierowany do sektora kultury i sektora kreatywnego; podprogram „Media”– skierowany do branży audiowizualnej; podprogram międzysektorowy – przeznaczony na projekty realizowane wspólnie przez sektory kulturalno-kreatywny i audiowizualny. Program ma zachęcać do opracowywania międzynarodowych projektów i rozwijania sieci współpracy. Jego częścią jest także inicjatywa Europejskie Stolice Kultury.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS ) i pozostałe źródła finansowania. EFIS wspiera MŚP oraz spółki o średniej kapitalizacji, służby użyteczności publicznej, podmioty sektora publicznego, banki i fundusze inwestycyjne. Można rozważyć wykorzystywanie go także do finansowania przedsiębiorstw związanych z turystyką.

Sektor turystyczny może także korzystać z szeregu innych programów. Między innymi program COSME promuje przedsiębiorczość, zwłaszcza dzięki programowi wymiany „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”  Działania edukacyjne związane z turystyką mogą otrzymać wsparcie z programu Erasmus + , którego celem jest zwiększanie umiejętności i szans na zatrudnienie oraz modernizacja kształcenia i szkoleń. Erasmus + pomaga również w organizacji europejskich imprez sportowych. Projekty badawcze związane z turystyką mogą być realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”. 

Przydatny może okazać się również nowy program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI  .

Aby ułatwić beneficjentom dostęp do funduszy UE, EPRS przygotował Przewodnik po funduszach UE na lata 2014 – 2020 http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf , obejmujących główne źródła finansowania UE z podziałem na sektory.

Powyższe informacje dot. finansowania są dostępne na stronie: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607296/EPRS_ATA(2017)607296_PL.pdf 

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41697

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA