Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 05.06.2013 01:06 Kategoria:Gospodarcze Autor:Marek Murdzia
Ochotnicze hufce pracy zapraszają

Jednym z podstawowych zadań Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

Opieką OHP objęta jest młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 15 lat, ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży lub zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży, ma trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole dla młodzieży i może uczęszczać do szkól dla dorosłych.

 

Wszystkim uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę wychowawców.

 

Do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe. Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.  

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach: www.ohp.pl ; www.adresy.ohp.pl oraz w Środowiskowym Hufcu Pracy 14-1 w Elblągu, ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg , tel. 55 233 20 38, e-mail: shpelblag@ohp.pl

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41691

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA